சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

உமது பிரியர் விடுவிக்கப்படும்படி, உமது வலதுகரத்தினால் இரட்சித்து, எனக்குச் செவிகொடுத்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 60:5 - Tamil bible image quotes