சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

சத்தியத்தினிமித்தம் ஏற்றும்படியாக, உமக்குப் பயந்து நடக்கிறவர்களுக்கு ஒரு கொடியைக் கொடுத்தீர். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 60:4 - Tamil bible image quotes