சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

உம்முடைய ஜனங்களுக்குக் கடினமான காரியத்தைக் காண்பித்தீர்; தத்தளிப்பின் மதுபானத்தை எங்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 60:3 - Tamil bible image quotes