சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

தேவனாலே பராக்கிரமம் செய்வோம்; அவரே எங்கள் சத்துருக்களை மிதித்துப்போடுவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 60:12 - Tamil bible image quotes