சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

இக்கட்டில் எங்களுக்கு உதவிசெய்யும்; மனுஷனுடைய உதவி விருதா.

சங்கீதம் (Psalms) 60:11 - Tamil bible image quotes