சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

எங்கள் சேனைகளோடே புறப்படாமலிருந்த தேவரீர் அல்லவோ? எங்களைத் தள்ளிவிட்டிருந்த தேவரீர் அல்லவோ?

சங்கீதம் (Psalms) 60:10 - Tamil bible image quotes