சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

அவன் வல்லமையை நான் கண்டு, உமக்குக் காத்திருப்பேன்; தேவனே எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:9 - Tamil bible image quotes