சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் அவர்களைப்பார்த்து நகைப்பீர்; புறஜாதிகள் யாவரையும் இகழுவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:8 - Tamil bible image quotes