சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

இதோ, தங்கள் வார்த்தைகளைக் கக்குகிறார்கள்; அவர்கள் உதடுகளில் பட்டயங்கள் இருக்கிறது, கேட்கிறவன் யார் என்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:7 - Tamil bible image quotes