சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

அவர்கள் சாயங்காலத்தில் திரும்பிவந்து, நாய்களைப்போல ஊளையிட்டு, ஊரைச்சுற்றித் திரிகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:6 - Tamil bible image quotes