சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அக்கிரமக்காரருக்கு என்னைத் தப்புவித்து, இரத்தப்பிரியரான மனுஷருக்கு என்னை விலக்கி இரட்சியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:2 - Tamil bible image quotes