சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

என் பெலனே, உம்மைக் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன்; தேவன் எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமும், கிருபையுள்ள என் தேவனுமாயிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:17 - Tamil bible image quotes