சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

அவர்கள் உணவுக்காக அலைந்து திரிந்து திருப்தியடையாமல், முறுமுறுத்துக்கொண்டிருப்பார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:15 - Tamil bible image quotes