சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

அவர்களைக் கொன்றுபோடாதேயும், என் ஜனங்கள் மறந்துபோவார்களே; எங்கள் கேடகமாகிய ஆண்டவரே, உமது வல்லமையினால் அவர்களைச் சிதறடித்து, அவர்களைத் தாழ்த்திப்போடும்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:11 - Tamil bible image quotes