சங்கீதம் 59 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

என் தேவனே, என் சத்துருக்களுக்கு என்னைத் தப்புவியும்; என்மேல் எழும்புகிறவர்களுக்கு என்னை விலக்கி உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வையும்.

சங்கீதம் (Psalms) 59:1 - Tamil bible image quotes