சங்கீதம் 58 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

முள் நெருப்பினால் உங்கள் பானைகளில் சூடேறுமுன்னே பச்சையானதையும் எரிந்துபோனதையும் அவர் சுழல் காற்றினால் அடித்துக்கொண்டுபோவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 58:9 - Tamil bible image quotes