சங்கீதம் 58 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கரைந்துபோகிற நத்தையைப்போல் ஒழிந்துபோவார்களாக; ஸ்திரீயின் முதிராப் பிண்டத்தைப்போல் சூரியனைக் காணாதிருப்பார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 58:8 - Tamil bible image quotes