சங்கீதம் 58 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கடந்தோடுகிற தண்ணீரைப்போல் அவர்கள் கழிந்துபோகட்டும்; அவன் தன் அம்புகளைத் தொடுக்கும்போது அவைகள் சின்னபின்னமாய்ப் போகக்கடவது.

சங்கீதம் (Psalms) 58:7 - Tamil bible image quotes