சங்கீதம் 58 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

சர்ப்பத்தின் விஷத்திற்கு ஒப்பான விஷம் அவர்களில் இருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 58:4 - Tamil bible image quotes