சங்கீதம் 58 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

துன்மார்க்கர் கர்ப்பத்திலே உற்பவித்ததுமுதல் பேதலிக்கிறார்கள்; தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது முதல் பொய்சொல்லி வழிதப்பிப்போகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 58:3 - Tamil bible image quotes