சங்கீதம் 58 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

அப்பொழுது, மெய்யாய் நீதிமானுக்குப் பலன் உண்டென்றும், மெய்யாய் பூமியிலே நியாயஞ்செய்கிற தேவன் உண்டென்றும் மனுஷன் சொல்லுவான்.

சங்கீதம் (Psalms) 58:11 - Tamil bible image quotes