சங்கீதம் 58 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

பழிவாங்குதலை நீதிமான் காணும்போது மகிழுவான்; அவன் தன் பாதங்களைத் துன்மார்க்கனுடைய இரத்தத்திலே கழுவுவான்.

சங்கீதம் (Psalms) 58:10 - Tamil bible image quotes