சங்கீதம் 57 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

என் மகிமையே, விழி; வீணையே, சுரமண்டலமே, விழியுங்கள்; அதிகாலையில் விழித்துக்கொள்வேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 57:8 - Tamil bible image quotes