சங்கீதம் 57 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

என் இருதயம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது, தேவனே, என் இருதயம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது; நான் பாடிக்கீர்த்தனம்பண்ணுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 57:7 - Tamil bible image quotes