சங்கீதம் 57 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கப்போகிற தேவனாகிய உன்னதமான தேவனை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 57:2 - Tamil bible image quotes