சங்கீதம் 57 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

உமது கிருபை வானபரியந்தமும், உமது சத்தியம் மேகமண்டலங்கள்பரியந்தமும் எட்டுகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 57:10 - Tamil bible image quotes