சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்தினால் தப்புவார்களோ? தேவனே, கோபங்கொண்டு ஜனங்களைக் கீழே தள்ளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 56:7 - Tamil bible image quotes