சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

அவர்கள் ஏகமாய்க் கூடி, பதிவிருக்கிறார்கள்; என் பிராணனை வாங்க விரும்பி, என் காலடிகளைத் தொடர்ந்துவருகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 56:6 - Tamil bible image quotes