சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

நித்தமும் என் வார்த்தைகளைப் புரட்டுகிறார்கள்; எனக்குத் தீங்குசெய்வதே அவர்கள் முழு எண்ணமாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 56:5 - Tamil bible image quotes