சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

தேவனை முன்னிட்டு அவருடைய வார்த்தையைப் புகழுவேன்; தேவனை நம்பியிருக்கிறேன், நான் பயப்படேன்; மாம்சமானவன் எனக்கு என்ன செய்வான்?

சங்கீதம் (Psalms) 56:4 - Tamil bible image quotes