சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் சத்துருக்கள் நாள்தோறும் என்னை விழுங்கப்பார்க்கிறார்கள்; உன்னதமானவரே, எனக்கு விரோதமாய் அகங்கரித்துப் போர்செய்கிறவர்கள் அநேகர்.

சங்கீதம் (Psalms) 56:2 - Tamil bible image quotes