சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

நான் தேவனுக்கு முன்பாக ஜீவனுள்ளோருடைய வெளிச்சத்திலே நடக்கும்படி, நீர் என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும் என் கால்களை இடறலுக்கும் தப்புவியாதிருப்பீரோ?

சங்கீதம் (Psalms) 56:13 - Tamil bible image quotes