சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

தேவனே, நான் உமக்குப் பண்ணினபொருத்தனைகள் என்மேல் இருக்கிறது; உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களைச் செலுத்துவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 56:12 - Tamil bible image quotes