சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

தேவனை நம்பியிருக்கிறேன், நான் பயப்படேன்; மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான்?

சங்கீதம் (Psalms) 56:11 - Tamil bible image quotes