சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

தேவனை முன்னிட்டு அவருடைய வார்த்தையைப் புகழுவேன்; கர்த்தரை முன்னிட்டு அவருடைய வார்த்தையைப் புகழுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 56:10 - Tamil bible image quotes