சங்கீதம் 56 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, எனக்கு இரங்கும்; மனுஷன் என்னை விழுங்கப்பார்க்கிறான், நாள்தோறும் போர்செய்து, என்னை ஒடுக்குகிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 56:1 - Tamil bible image quotes