சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

பயமும் நடுக்கமும் என்னைப் பிடித்தது; அருக்களிப்பு என்னை மூடிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 55:5 - Tamil bible image quotes