சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

என் இருதயம் எனக்குள் வியாகுலப்படுகிறது; மரணத்திகில் என்மேல் விழுந்தது.

சங்கீதம் (Psalms) 55:4 - Tamil bible image quotes