சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அவர்கள் என்மேல் பழிசாட்டி, குரோதங்கொண்டு, என்னைப் பகைக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 55:3 - Tamil bible image quotes