சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

கர்த்தர்மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்; நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாடவொட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 55:22 - Tamil bible image quotes