சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

எனக்குச் செவிகொடுத்து, உத்தரவு அருளிச்செய்யும்; சத்துருவினுடைய கூக்குரலினிமித்தமும், துன்மார்க்கர் செய்யும் இடுக்கத்தினிமித்தமும் என் தியானத்தில் முறையிடுகிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 55:2 - Tamil bible image quotes