சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

ஆதிமுதலாய் வீற்றிருக்கிற தேவன் கேட்டு, அவர்களுக்குப் பதிலளிப்பார்; அவர்களுக்கு மாறுதல்கள் நேரிடாததினால், அவர்கள் தேவனுக்குப் பயப்படாமற்போகிறார்கள். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 55:19 - Tamil bible image quotes