சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

திரளான கூட்டமாய்க் கூடி என்னோடு எதிர்த்தார்கள்; அவரோ எனக்கு நேரிட்ட போரை நீக்கி, என் ஆத்துமாவைச் சமாதானத்துடன் மீட்டுவிட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 55:18 - Tamil bible image quotes