சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

அந்திசந்தி மத்தியான வேளைகளிலும் நான் தியானம்பண்ணி முறையிடுவேன்; அவர் என் சத்தத்தைக் கேட்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 55:17 - Tamil bible image quotes