சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

நானோ தேவனை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; கர்த்தர் என்னை இரட்சிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 55:16 - Tamil bible image quotes