சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

மரணம் அவர்களைத் தொடர்ந்து பிடிப்பதாக; அவர்கள் உயிரோடே பாதாளத்தில் இறங்குவார்களாக; அவர்கள் வாசஸ்தலங்களிலும் அவர்கள் உள்ளத்திலும் பொல்லாங்கு இருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 55:15 - Tamil bible image quotes