சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

எனக்குச் சமமான மனுஷனும், என் வழிகாட்டியும், என் தோழனுமாகிய நீயே அவன்.

சங்கீதம் (Psalms) 55:13 - Tamil bible image quotes