சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

கேடுபாடுகள் அதின் நடுவில் இருக்கிறது; கொடுமையும் கபடும் அதின் வீதியைவிட்டு விலகிப்போகிறதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 55:11 - Tamil bible image quotes