சங்கீதம் 54 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அவர் எல்லா நெருக்கத்தையும் நீக்கி, என்னை விடுவித்தார்; என் கண் என் சத்துருக்களில் நீதி சரிக்கட்டுதலைக் கண்டது.

சங்கீதம் (Psalms) 54:7 - Tamil bible image quotes