சங்கீதம் 54 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

உற்சாகத்துடன் நான் உமக்குப் பலியிடுவேன்; கர்த்தாவே, உமது நாமத்தைத் துதிப்பேன், அது நலமானது.

சங்கீதம் (Psalms) 54:6 - Tamil bible image quotes